Μια σύντομη παρουσίαση των γλυπτών Αντιβαρυτικό Σίγμα, Τετραπλος αντιβαρυτικός μετατροπέας, Υδάτινες Συναντήσεις και Ρευστή εφαπτομένη βασικά στοιχεία των οποιων ειναι το νερό, ο αέρας, ο μαγνητισμος, και η βαρύτητα.Γλυπτὸ νεροὺ(μὸνημη εγκατὰσταση) στην Villette ( μουσεὶο τεχνολογὶας και επιστημὼν) τοποθετημὲνο απὲναντη στὴν Geode το 1990 με την ευκαιρὶα της ὲκθεσης «Ζὴτω το νερὸ».